REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI PTT i FTS 2011

w TAŃCACH STANDARDOWYCH (Seniorzy I, Seniorzy II, Dorośli, Młodzież)
w TAŃCACH LATYNOAMERYKAŃSKICH (Juniorzy II, Juniorzy I)

Elbląg, 12-13 lutego 2011

1. Celem Mistrzostw jest :
- wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski w stylu standardowym w kategorii :  

Seniorzy I i II, Dorośli, Młodzież na 2011 rok;
- wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski w stylu latynoamerykańskim w kategorii:

Juniorzy Starsi (II), Juniorzy Młodsi (I) na 2011 rok;
- popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych.

2. Organizatorzy Mistrzostw:

- Polskie Towarzystwo Taneczne;
- Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”
- Federacja Tańca Sportowego;
- Stowarzyszenie „Jantar”

3. Termin i miejsce Mistrzostw :
- 12 i 13 lutego 2011 r. (sobota, niedziela)
- Hala Centrum Sportowo-Biznesowego, ul. Grunwaldzka 135, 82-300 Elbląg

4. Bilety wstępu: 

- trybuny: 40 zł,

- stoliki: 80 zł

Bilety do nabycia w dniu imprezy w kasie na hali sportowej. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc przy stolikach prosimy o wcześniejsze wykupienie biletów w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid", tel. 55/611-20-76 w godz. 14.00 - 20.00.

Opłaty za bilety prosimy wpłacać na konto:

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”,

 

pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg

Nr konta 59 1020 1752 0000 0202 0060 5246

z dopiskiem „Bilety MP Elbląg 2011”

 

Trener zgłaszający parę/pary na Mistrzostwa Polski otrzymuje imienną wejściówkę w biurze organizacyjnym turnieju. Wejściówka nie uprawnia do miejsca w sektorze stolików.

5. Program Mistrzostw
    (może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par, prosimy

      sprawdzić po 8  lutego, dotyczy to godziny rozpoczęcia eliminacji) :

   12 lutego 2011 (sobota)

    REJESTRACJA PAR :
    Dorośli      11.30 - 12.30
    Juniorzy II 12.00 - 13.00

    PRÓBA PARKIETU:
    Dorośli      12.30 - 13.00
    Juniorzy II 13.00 - 13.35

    ELIMINACJE:
    Dorośli, Juniorzy II 14.00

    GALA WIECZORNA (19.00) :
    Dorośli - ST
    Juniorzy II - LA

   13 lutego 2011 (niedziela)

    REJESTRACJA PAR
    Młodzież   11.30 - 12.30
    Juniorzy I 12.00 - 13.00
    Seniorzy I, II  17.00 – 18.00

    PRÓBA PARKIETU :
    Młodzież    12.30 - 13.00
    Juniorzy I  13.00 - 13.30
    Seniorzy I, II   17.30 – 18.00 (orientacyjnie)

    ELIMINACJE :
    Młodzież, Juniorzy I 13.30

    GALA WIECZORNA (18.00) :
    Młodzież - ST
    Juniorzy I - LA
    Seniorzy I, II- ST

6. Prawo startu w Mistrzostwach mają pary, które :

- posiadają aktualne dane w Centralnej Bazie Danych PTT i licencję na 2011 rok oraz

przy rejestracji przedstawią książeczkę startową;
- spełniają warunki uczestnictwa w Mistrzostwach Polski PTT zgodnie z Przepisami

Sportowego Tańca Towarzyskiego (wyciąg z przepisów PTT): ” W Mistrzostwach Polski

na dany rok w stylach tanecznych mogą uczestniczyć pary, które w okresie od

poprzednich Mistrzostw Polski brały udział w turniejach niżej wymienionej rangi

przeprowadzonych w Polsce (podano minimalne ilości startów w każdym stylu):

   Juniorzy II :
     -Grand Prix Polski x 4
     -IDSF Open, IDSF International Open x0
   Młodzież :
     -Grand Prix Polski x 4
     -IDSF Open, IDSF International Open x0
   Dorośli :
     -Grand Prix Polski x 2
     -IDSF Open, IDSF International Open x 2

    Seniorzy I
       - wszystkie pary powyżej 35 roku życia (Senior I+II+III+IV)

    Seniorzy II 
       - wszystkie pary powyżej 45 roku życia (Senior II+II+IV)

Pary Juniorów I przechodzące w danym roku do kategorii Juniorów II są zwolnione ze spełnienia tego warunku. Pary Juniorów II przechodzące w danym roku do kategorii Młodzieży i Dorosłych muszą mieć spełniony warunek kategorii, w której brały udział w roku poprzednim (bez startu w turniejach IDSF). Pary Młodzieżowe, które chcą startować w Mistrzostwach Polski Dorosłych muszą spełnić warunek dotyczący kategorii Młodzież oraz zaliczyć 2 starty w turniejach IDSF par Dorosłych. Pary, które w kategorii Dorośli sklasyfikowane są w Rankingu IDSF na pozycji 1-50 w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających Mistrzostwa Polski, są automatycznie zwolnione z powyższego warunku. Przepisy te nie dotyczą udziału par w Mistrzostwach Polski w 10 Tańcach."

7. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest :

- przesłanie do 24 stycznia 2011 roku (poniedziałek) - 19 dni przed terminem  

Mistrzostw  Polski - listownie, faxem  lub pocztą elektroniczną (skan) na adres organizatora dokładnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty;
 - wniesienie opłaty startowej na konto:


Stowarzyszenie Jantar,

ul. Browarna 80, 82-300 Elbląg

Bank PKO BP SA nr konta: 37 1020 1752 0000 0602 0070 9527

z dopiskiem „MP Elbląg 2011, imię i nazwisko pary”


Opłata startowa wniesiona do 24 stycznia 2011 r. (poniedziałek) wynosi 40 zł od osoby.
Opłata wniesiona po 24 stycznia 2011 r. wynosi 80 zł od osoby (decyduje data nadania wpłaty, jednak kwoty, które wpłyną na konto organizatora po 24 stycznia, muszą być potwierdzone dowodem ich nadania w wymaganym terminie faxem  lub pocztą elektroniczną (skan), w przeciwnym razie zostaną potraktowane jako wpłaty po terminie i konieczna będzie dopłata w wysokości 40 zł od osoby)

Zamknięcie list startowych 5 lutego 2011 r. (sobota) godz. 00.00. Brak karty zgłoszenia lub opłaty startowej na koncie organizatora w tym terminie uniemożliwia start pary w Mistrzostwach Polski.

- odebranie numeru startowego najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem rundy eliminacyjnej;
- organizatorzy przyjmują zgłoszenia par dokonane wyłącznie przez członków wspierających PTT, kluby sportowe FTS i przesłane tylko na karcie zgłoszeń;
- organizatorzy nie wysyłają potwierdzeń przyjęcia par;
- lista startowa par jest publikowana na stronie internetowej Mistrzostw Polski

Zgłoszenia on-line są wiążące tylko i wyłącznie wraz z przesłaniem karty zgłoszenia i kserokopii dowodu wpłaty - pobierz kartę zgłoszeniadoc, pdf. Przesłanie karty zgłoszenia i dowodu wpłaty stanowi podstawę do zarejestrowania pary na Liście Startowej Mistrzostw Polski.

Członek wspierający PTT, klub sportowy FTS, który po terminie zgłoszeń decyduje się na wycofanie pary z udziału w Mistrzostwach, ma obowiązek o tym fakcie powiadomić pisemnie Organizatora MP.  W przypadku nie poinformowania Organizatora MP członek wspierający PTT, klub sportowy FTS ponosi koszty na rzecz organizatora, w wysokości opłaty startowej pary wniesionej po terminie zgłosze-160zł. Zgłoszenie rezygnacji z udziału w  Mistrzostwach Polski jest odnotowywane na stronie internetowej i w dokumentacji Mistrzostw Polski z podaniem par i członków wspierających, których sprawa dotyczy.

8. Zwycięskie pary otrzymują tytuły :

 


-
Mistrza Polski PTT w tańcach standardowych w kategorii: Seniorzy I i II, Dorośli, Młodzież na  2011 rok;

- I-ego i II-ego Wicemistrza Polski PTT w tańcach standardowych w kategorii: Seniorzy I, Seniorzy I, Dorośli, Młodzież na 2011 rok
- Mistrza Polski PTT w tańcach latynoamerykańskich w kategorii: Juniorzy II, Juniorzy I na 2011 rok
- I-ego i II-ego Wicemistrza Polski PTT w tańcach latynoamerykańskich w kategorii: Juniorzy II , Juniorzy I na 2011 rok

9. Nagrody :
- Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski otrzymują medale, puchary, dyplomy i upominki
- pozostałe pary finałowe otrzymują dyplomy i upominki
- wszystkie pary otrzymują dyplomy uczestnictwa
- członkowie wspierający par medalistów otrzymują puchary


10. Koszty :

Koszty ubezpieczenia, przejazdu i ewentualnego noclegu par, pokrywają instytucje delegujące lub sami zainteresowani.

11. W czasie Mistrzostw działają :

Sędzia Główny (nie punktujący):
Kurzak Kazimierz

Komisja Sędziowska: Bernat Marek, Byszewski Krzysztof, Chojnacki Marek, Dragan Dariusz, Helle Jerzy, Jawor Stanisław, Maciejczuk Jacek, Majewski Krzysztof, Pavlovic Arkadiusz, Sienkiewicz Marek, Szarżanowicz Bartłomiej, Trzemżalski Marek, Zasada Zbigniew

Sędziowie rezerwowi : Oleszczyński Jerzy, Wójtowicz Izabela

Oficjalny Przedstawiciel PTT: Paweł de Pourbaix
  
Komisja Skrutacyjna:
Jarosław Grunt, Krzysztof Śliżewski, Dorota Gołębiewska

Konferansjer: Edyta Beńko

Kierownik Muzyczny: Piotr Czyżyk (Elbląg)

Kierownik Mistrzostw: Marek Kucharczyk (Elbląg) tel. 510339749

Biuro Mistrzostw: Joanna Karpiuk  (Elbląg), Leszek Linkowski (Elbląg)

Opieka Medyczna:
  
12. Przebieg i sędziowanie Mistrzostw:
- w kategorii Dorosłych przeprowadza się rundę barażową (grupy zmienne), zalecana ilość par typowanych w rundzie barażowej (6-10 par)
- w przypadku startu więcej niż 96 par, o przebiegu Mistrzostw decyduje Sędzia

Główny w porozumieniu z Oficjalnym Przedstawicielem
- w 1/32, 1/16 finału pary tańczą w stałych grupach
- w 1/8, 1/4 i 1/2 finału pary tańczą w zmiennych grupach
- o ilości par i grup w poszczególnych rundach decyduje Sędzia Główny
- 1/32 finału (stałe grupy)
- 1/16 finału (stałe grupy)
- 1/8 finału (4-6 zmiennych grup)
- 1/4 finału (2-3 zmienne grupy)
- 1/2 finału (2 zmienne grupy)
- finał (6 par)
- w Mistrzostwach Polski stosuje się zasadę przechodzenia do następnej rundy co najmniej 50% uczestniczących par (z wyjątkiem finału - typowanie 6 par)  ogłoszenie par awansujących do następnej rundy odbywa się natychmiast po obliczeniu  wyników
- finałowe prezentacje indywidualne (w kategorii Dorośli) odbywają się zgodnie z ustaleniami IDSF na dany rok. Każda para indywidualnie 1 minutę, następnie wszystkie pary razem 1 minutę. Obowiązujące tańce w 2011 r.: (wkrótce)
- typowania sędziów do zakończenia Mistrzostw są niejawne
- w rundzie finałowej sędziowanie jest niejawne
-
muzyka dla wszystkich grup jest jednakowa. We wszystkich rundach turnieju czas trwania utworów wynosi 1,5 minuty - 2 minut.

Sędzia Główny zawsze może przedłużyć czas trwania utworu, jeśli uzna, że jest to konieczne dla obiektywnej oceny tańca.
- długość przerwy między rundami danej kategorii powinna wynosić co najmniej 20 minut
- na Mistrzostwach Polski w kategorii Juniorzy I dopuszcza się możliwość rozegrania turnieju w 2 blokach i zakończenie rywalizacji po godzinie 20.00

13. Pary w kategorii Dorośli, które w poprzednich Mistrzostwach Polski zakwalifikowały się do  1/2 finału rozpoczynają start od 1/8 finału.

14. Stroje i reklama na strojach tanecznych:

Stroje zgodnie z Przepisami PTT.
Reklama na strojach zgodnie z Przepisami PTT.

15. Filmowanie Mistrzostw jest dozwolone bez opłaty.

Pary zgłaszające swój udział w Mistrzostwach wyrażają bezwarunkową i bezterminową zgodę na filmowanie imprezy  oraz na nieodpłatne wykorzystanie serwisu fotograficznego i filmowego dla potrzeb własnych organizatora.

16. W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny Mistrzostw w porozumieniu z Oficjalnym Przedstawicielem PTT oraz Dyrektorem Mistrzostw.

17. W sprawach techniczno-organizacyjnych
wszystkich uczestników Mistrzostw obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom organizatorów.

18. Pozostałe informacje:

- organizator nie ubezpiecza par uczestniczących w turniejach i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, za pojazdy zaparkowane wokół obiektu oraz za rzeczy w nich pozostawione;
- przybliżone wymiary parkietu: 16mx23m;
- bezwzględnie obowiązują ochraniacze obuwia tanecznego;
- nie potwierdzamy zgłoszenia par na turniej, listy zgłoszonych par będą zamieszczone na internetowej stronie Mistrzostw.

19. Adres korespondencyjny organizatorów Mistrzostw:

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”,

pl. K. Jagiellończyka 1,

82-300 Elbląg

20. Kontakt ws. Mistrzostw:


Centrum Tańca Promyk

ul. Browarna 80, 82-300 Elbląg

Tel. 055 611 01 30

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Regulamin do pobrania:

Wersja PDF (Adobe Acrobat Reader): kliknij TUTAJ.

Wersja DOC (MS Word, OpenOffice): kliknij TUTAJ.